Select Page

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19

Vooraf

Nadat eerder al de tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) in het pakket noodmaatregelen was opgenomen, is daar nu de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling om getroffen MKB-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen. Wellicht kun jij hier gebruik van maken en daarom vertellen wij je er graag meer over.

Eenmalige subsidie

Het betreft een eenmalige subsidie die je kunt gebruiken om je vaste lasten in de maanden juni tot en met september 2020 te betalen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden, waarvan een belangrijke al uit de naam van de regeling blijkt. Je moet namelijk een MKB-ondernemer zijn die op 15 maart 2020 in het Handelsregister ingeschreven stond, waarbij ook jouw SBI-code per die datum een belangrijke rol speelt. Alleen ondernemers met hoofd- of nevenactiviteiten in de vastgestelde SBI-codes komen namelijk voor subsidie in aanmerking. Op rvo.nl kun je jouw SBI-code invoeren, waarna je vanzelf leest of je in aanmerking zou kunnen komen voor de regeling. Ontving je subsidie onder de TOGS, dan voldoet jouw SBI-code zonder meer. Dat zijn echter niet de enige voorwaarden, want jouw omzet moet met ten minste 30% zijn gedaald en je moet meer dan
€ 4.000 aan vaste lasten hebben. Je mag bovendien niet al op 31 december 2019 in de financiële moeilijkheden hebben verkeerd. Daarnaast moet de onderneming ten minste één vestiging hebben op een ander adres dan het privéadres van de ondernemer, of er moet een vestiging zijn die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de ondernemer en voorzien is van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Voor een horecaondernemer is voldoende dat hij of zij ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Omzetverlies

Hiervoor schreven wij al dat je een omzetverlies van ten minste 30% moet hebben geleden. Dit bereken je door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en de omzet in de subsidieperiode te bepalen en deze te delen door de omzet in de referentieperiode. De omzet in de referentieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2019, gedeeld door 3, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2019. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten. Er zijn uitzonderingen op de referentieperiode mogelijk voor bedrijven die in de loop van 2019, dan wel in de eerste twee maanden van 2020 werden ingeschreven. De omzet in de subsidieperiode is de som van de omzet in het tweede kalenderkwartaal van 2020, gedeeld door drie, vermeerderd met de omzet in het derde kalenderkwartaal van 2020 (dit is vanzelfsprekend een schatting). Voor de som van de omzet tellen subsidies verkregen met het oog op de bestrijding van de negatieve gevolgen van covid-19 niet mee.

Vaste lasten

Je ontvangt de subsidie om, in een periode van weinig omzet, toch jouw vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Het gaat dan om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. Je hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen. Op de bijlage bij dit bericht tref je de sectoren aan TVL bijlage bij regeling 26 juni 2020; lijst percentages vaste lasten

Hoogte subsidie

De maximale subsidie bedraagt € 50.000 voor de volledige periode. De berekening luidt als volgt: A x B x C x 0,5.

A = Omzet in de referentieperiode, uitgedrukt in euro’s

B = Omzetverlies, uitgedrukt in hele procenten

C = ratio tussen de vaste kosten en de omzet van een gemiddeld bedrijf, uitgedrukt in procenten. Dit is per sector bepaald op basis van gegevens van het CBS.

 

Het laatste gedeelte van de som, de factor 0,5, laat zien dat je altijd 50% zelf blijft dragen.

Is de uitkomst van de berekening minder dan € 1.000 dan bedraagt de subsidie € 1.000. Is de getroffen MKB-onderneming na 29 februari 2020 voor het eerst in het Handelsregister ingeschreven,  dan kan er ook aanspraak op € 1.000 worden gemaakt.

 Aanvraagperiode

De subsidie kan vanaf 30 juni, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur worden aangevraagd. Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl en hierop zal binnen acht weken worden beslist. Let op. Je moet hem zelf aanvragen dit in tegenstelling tot de vorige regeling de TOGS. Wanneer de subsidie wordt verleend, dan zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie dient vervolgens voor 1 april 2021 te worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat je jouw administratie tot 10 jaar na de beschikking tot subsidievaststelling dient te bewaren en dat je tot 5 jaar medewerking dient te verlenen aan evaluaties rondom doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidie.

 Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig of hulp bij jouw aanvraag? Stuur me een bericht.