Select Page

uitstel van belastingheffing in kader Coronaregelingen 

Periode na 1 oktober 2021 Voorwaarden uitstel van betaling

Ondernemers hebben over de belastingen na 1 oktober geen corona uitstel meer. er geldt echter een uitzondering

Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die betaald hadden moet zijn tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. De ondernemer kan hier schriftelijk om verzoeken tot en met 31 januari 2022. In zekere zin dus met terugwerkende kracht.  Ook wordt goedgekeurd dat een samenloop met andere uitstelvormen geen belemmering vormt voor het verlenen van dit aanvullende uitstel.

Strikte voorwaarden
De strikte voorwaarden zijn:

 1. de ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5 van dit gewijzigde besluit (zie hierna);
 2. het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis;
 3. de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
 4. de betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
 5. het gaat om een levensvatbare onderneming;
 6. voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht;
 7. het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer genoemde belastingen in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit gewijzigde besluit;
 8. De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen, als bedoeld onder b t/m e, wordt voldaan. De verklaring van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI);
 9. Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen als bedoeld onder h.

 

Terugbetalen van belastingschuld

 • Op 1 oktober 2022 start een betalingsregeling van 36 maanden voor de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had.
 • De invorderingsrente bedraag bij aanvag 0,01% en loopt op naar 4%