Select Page

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Naast het extra belastinguitstel en de reguliere betalingsregeling wordt goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat bij het vóór 1 oktober jl. verleende bijzonder uitstel van betaling aan de ondernemer is toegezegd dat er geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. Daarnaast wordt goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor extra uitstel van betaling is verleend.

Later terugbetalen
Het uitgangspunt van de betalingsregeling is dat de ondernemer op 1 oktober 2022 begint met het terugbetalen van zijn belastingschuld die tijdens de coronacrisis is opgebouwd. Vervolgens betaalt hij/zij in maandelijkse, gelijke termijnen de belastingschuld terug, waarbij de uiterste betaaldatum 1 oktober 2027 is. Kan de ondernemer echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen, dan mag hij/zij later beginnen met terugbetalen, maar op 1 oktober 2027 moet de gehele belastingschuld wel zijn afgelost.

Let op
Gedurende de betalingsregeling moet de ondernemer steeds tijdig en juist aangifte doen. Ook moet hij/zij tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Als de ondernemer niet meer aan deze verplichtingen voldoet, kan de Ontvanger de betalingsregeling weigeren of intrekken. De ondernemer krijgt eerst nog wel de kans om alsnog binnen veertien dagen aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.